Tüzük

ASHABI GENÇLİK DERNEĞİ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1 :Derneğin Adı: ASHABI GENÇLİK DERNEĞİ’dir.
Derneğin merkezi Bursa’dır.

Madde 2:Dernek,yurtiçinde ve yurtdışında uygun gördüğü ülke,il,ilçe ve beldelerde şube; şube açılmaya uygun olmayan veya şube açılmasına izin verilmeyen yerlerde de temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

 • Toplumda sosyal dayanışmayı sağlamak için olağan ve olağan üstü (savaş,terör,afet,yangın) durumlarda ihtiyaç sahiplerine; din, dil, ırk, mezhep, yaş, cinsiyet, kültür ve Meseb ayrımı yapılmaksızın mağdur yada muhtaç olduğu tespit edilen bireylere, ailelere, topluluklara, cemiyetlere, ülkelere ihtiyaç duyulan şeyin zaruretini de dikkate almak suretiyle maddi(Ayni yada Nakdi) veya manevi anlamda her türlü yardımda bulunmak, yardımda bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü maddi manevi yardımda bulunmak,
 • Asrımızın gençliğinin ihtiyacı olan Dini ve Fenni İlimlerin bir arada veya ayrı ayrı verilmek suretiyle insanlığa ulaştırılması vesilesi olan her türlü eğitim müesseseleri yaptırmakla her an hizmete hazır bulundurmak, Yapımı biten müesseseleri bünyesinde barındırma yada takibine devam etmek suretiyle devrinin yapılması zorunlu olan kurum ve kuruluşlara devretmek, Yapılma işlemi bittikten sonrada bu müesseseleri yaşatmak için gerekli görülen bütün ihtiyaçları tedarik etmek ve bu müesseselerde yetişen gençlerin; ‘Duyguda büyümüş, düşüncede gelişmiş, ruhta olgunlaşmış, dini ve milli değerlerini özümseyip harmanlayabilen ulusal ve evrensel kimlik taşıyan bireyler.’ olmaları yönünde yapılması zaruri olan her türlü eğitim faaliyetlerine önderlik etmek, bu faaliyetleri yürütmek, yürüten kurum ve kuruluşlara her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,
 • Türkiye Cumhuriyetindeki (Özel kanunlarında aksine hüküm bulunanlar hariç) Memur ve çalışanları mesleki, kütürel, manevi ve ahlaki seciye bakımından yüksek bir seviyeye çıkararak Ülkemizin ‘Muasır medeniyetler’ seviyesine ulaşması için gerekli olan insan unsurunun her konuda yetiştirilmesine katkıda bulunmak, katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü maddi manevi yardımda bulunmak,
 • Toplumun temel unsuru olan aile kavramının yapıtaşı, neslimize dini ve milli bütün değerlerimizi kazandırmak uğruna verilecek eğitimin ilk öğretmeni, dinimizce ‘Cennetin; ayakları altına verilecek kadar yükselttiği’ Annelerin ve Anne adayı olan her genç bireyin dünya normlarına uyum sağlayan ama aynı zamanda da bütün değerlerimizi doğru bir şekilde kendi bünyesinde harmanlamış bireyler olmaları için her türlü maddi ve manevi destek vererek hayatlarını rahat bir şekilde idame etmelerini sağlamak,ailevi problem yaşayanlarından şiddete maruz kalanları her türlü olumsuzluklara karşı korumak, özgür iradesi ile çalışmaya ve öğrenmeye azmetmiş olan bireylere de çalışmaları ve kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamlar oluşturmak suretiyle çalışmalara müdahil olmalarını sağlamak, fikren üreten ve eğiten anneler olmaları için yapılması gerekli görülen her türlü çalışmaları yürütmek, yürüten kurum ve kuruluşlara maddi manevi her türlü yardımda bulunmak,
 • ‘Yaşlılarınız olmazsa üzerinize gökten sağanak sağanak belalar yağardı.’ Mealli Hadisi Şerif’i düstur edinerek Milletimizin sahipsiz bırakılmış; aciz, hasta ve bakıma muhtaç yaşlılarına bakım, beslenme, ve barınma adına her türlü ihtiyaçlarını tedarik edecek faaliyetlerde bulunmak, bu amaca uygun faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlara maddi manevi her türlü yardımda bulunmak,
 • İnsanlığın sevgiye ve himayeye muhtaç yetimlerine her şart ve koşulda sahip çıkmak; onları geleceğin dünyasına hazırlayarak toplumda kaybedilmişler kuşağında ezik yaşamaya çalışan değil, kaderinden ötürü muhtaç duruma düşmüşken kapıların üzerine kapandığı ve sahipsiz bırakılan bu yüzden de kötü arkadaş,kötü çevre ile her türlü kötü duygulara kapılarak kötü alışkanlıklar edinen ve insanlığın başına bir bela olarak görülen bireyler değil, sağlıklı,kültürlü,bilgi yönünden donanımlı ve geleceğin dünyasında başarılı olmaya aday bireyler olarak topluma kazandırılmaları hususunda her türlü barınma,gıda,yiyecek,içecek,eğitim ve öğretim,sağlıklı ve huzur yaşam olanakları sağlamak,yada bu çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlara maddi manevi her türlü katkıda bulunmak,
 • Allah’ın kendi sanatını; vücutlarını farklı yada eksik yaratarak biz insanlığa şükür vesilesi olsun diye bu eserleri teşhir ettiği, mahşerde de hesaplarının; yaradılışlarındaki eksiklikleri yada engellilikleri ölçüsünde hafif olacağı müjdesi ile müjdelenen bedensel veya zihinsel engelli insanların daha mutlu bir hayat yaşamaları için kampanyalar düzenlemek, çalışmalar yapmak, faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlara maddi manevi her türlü katkıda bulunmak,
 • Allah’ın; insanlığı imtihan etmek için bir sebep olarak verdiği hastalıklara mâ’ruz kalan bireylere, ailelere, toplumlara ve cemiyetlere, din, dil, ırk, mezhep, yaş, cinsiyet, kültür ve neseb ayrımı yapılmaksızın yardımda bulunmak, mâ’ruz kaldıkları hastalıkları yenmeleri için uygulanabilecek her türlü tedavi yöntemlerini araştırmak, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında; Dünya Sağlık örgütü gibi kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışarak en uygun tedavi yöntemine başvurup hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için maddi manevi her türlü yardımda bulunmak, bulunan kurum ve kuruluşlara maddi manevi her türlü katkıda bulunmak, çevre, hayvan ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için her türlü faaliyetleri yürütmek, yürüten kurum ve kuruluşlara yardımda bulunmak,
 • İslam Dini ve dinimizle özdeşleşmiş Ülkemizin,Dilimizin ve Kültürümüzün ve Sivil Toplum Kuruluşu olarak derneğimizin Dünya’nın dört bir tarafına tanıtılması, imkanlar dahilinde ulaşılabilecek bütün ülkelere gerek Dış işleri temsilciliklerimizle koordineli gerekse de Kanunların izin verdiği sınırlar içiresinde kalmak suretiyle yurt dışındaki resmi yada özel kurum ve kuruluşlardan de izinler alınarak yurtdışına seyahat organizasyonları düzenlemek,bu amaç doğrultusunda kullanılacak her türlü konuları içeren,ülkemizi,dinimizi,milli değerlerimizi ve kuruluşumuzun çalışmalarını bütün dünyaya tanıtacak çalışmaları organize etmek yada organize eden kurum veya kuruluşlara maddi manevi her türlü katkıda bulunmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları doğrultusunda, Ülkemizin demokratik, sistemli ve plânlı bir düzen içerisinde ekonomik açıdan kalkınmasına; sınâi, ticari, iktisadi, eğitim, sosyal kültürel düzeyinin gelişmesine, teknoloji, sermâye, fikir alışverişi ile ticâri koordinasyonunundaha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, iş adamları ile çeşitli organizasyonlar yapmak, bu konuda görev almak isteyen sanâyici ve işadamlarının; şahsi, mesleki, sosyal, ekonomik, ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, aralarındaki sevgi, saygı, birlik ve beraberliği arttırmak, özel sektör ve kamuya ait kurum ve kuruluşlar arasında entegrasyon ve yardımlaşmayı temin etmek, Türkiye Sânayici, işadamları ve hizmet sektörünün ülkesel ve evrensel piyasalardaki rekabet gücünü arttırarak uluslar arası ekonomik sistemde etkin, belirgin ve kalıcı bir yer edinmelerini sağlamak, Türkiye’nin beşerî ve tabîî kaynaklarının teknolojik ve bilimsel destekler ile bir bütün halinde harekete geçirilerek yüksek kalite ve yüksek verimlilik anlayışı dahilinde küresel piyasalar ile rekabet gücünün arttırılmasına ve sürekli olarak gelişmesine yardımcı olmak, Yeni projeler ve iş alanlarına öncülük ederek sanâyici ve iş adamlarının; ticari, sosyal ve kültürel tüm faaliyetlerinin bu yönde koordinesini sağlayarak yeni istihdam alanları oluşturmak, her türlü ticari faaliyetlerde bulunmak, bu çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlara maddi manevi her türlü katkıda bulunmak,
 • Dernek, mevzuat gereği alınması gereken izinleri almak kaydıyla, yurt içinde ve yurtdışında sosyal sorumluluk,eğitim ve amaca uygun her dalda projeler üreterek gerek devletimizin teşviklerinden yararlanmak gerekse AB’nin proje destekleyici finans fonlarından yararlanmak suretiyle uluslararası faaliyetlerde bulunmak,amacına uygun organizasyoları düzenlemek yada düzenlenen organizasyonlara dahil olmak, Yasal mevzuatımız dâhilinde olmakla Avrupa Birliği müktesebatından ve imkânlarından dernek üyelerinin istifade edebilmesi için faaliyetlerde bulunmak,

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Eğitim Müesseselerini yaptırma ve yaşatma amacına yönelik Dernek Yurtiçinde ve Yurtdışında eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere;

 • Okul öncesi eğitim kademesindeki öğrencilerden başlayıp hayat boyu akademik noktada kendini geliştirmeyi ilke edinen bireylerin ihtiyacı olan her türlü eğitim müesseselerini yapar, bu müesseselerin yaşaması için gerekli gördüğü bütün imkanları sağlar, gerekli izinler alınmak suretiyle kullanıma açar, işletir veya işlettirir, gerek gördüğünde kullanım hakkını kısmen yada tamamen devreder.
 • Kreşler, Sıbyan mektebleri, anaokulları, ilkokul,imam hatip orta okulu ile normal eğitimlerin verildiği ortaokullar, imam hatip lisesi ile normal eğitimlerin verildiği lise ve dengi okullar, üniversiteler, sürekli eğitim merkezleri, öğrenci yurtları ve pansiyonlar ,okuma salonları, etüt eğitim merkezleri, muhtelif kurslar yapar, gerekli izinler alınmak suretiyle kullanıma açar, işletir veya işlettirir, gerek gördüğünde kullanım hakkını kısmen yada tamamen devreder.
 • Dini Eğitimlerin verilmesi gayesiyle Medreseler, Kur’an kursları, İlmi araştırma ve geliştirme merkezleri gibi eğitim öğretim kurumları yapar. Bu müesseselerin eğitime hazır hale getirilmesi için gerekli olan tüm ihtiyaçları karşılar. Gerekli izinler alınmak suretiyle eğitime açar ve yaşatılması için de gerekli görülen bütün ihtiyaçları tedarik eder. Eğitim faaliyetlerini yakinen takib ederek bireylerin kaliteli bir eğitim hizmeti almaları için gereken bütün tedbirleri alır ve programları düzenler. Bu müesseseleri işler yada işlettirir. Gerek görüldüğünde bir kısmını yada tamamını başka kurum yada kuruluşların himayesine vermek üzere devreder. Ulusal yada uluslararası ilmi toplantı ve konferanslara katılır. İlim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yapar, raporlar hazırlattırır, bu raporları toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.
 • Yabancı dil kursları açarak Ülkemizdeki genç nüfusun Dünya standartlarında dil eğitimi almasını sağlar. Yurtdışından herhangi bir sebeple ülkemize gelmiş yabancı öğrencilerin Türk dilini en iyi şekilde öğrenip konuşmalarını, yazmalarını ,kendilerini Türk dili ile en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamak üzere her türlü ihtiyacını karşılayarak bu kursları hazır hale getirir. Gerekli izinler alınarak kullanıma açar. Gerek görüldüğünde bu kursları kısmen yada tamamen devreder. Öğrencilerimizin Yurt içinde ve yurt dışında yaz okulları ve yaz kampları vesilesiyle aldıkları dil eğitimi ilerletmelerine
 • Bilgisayar kursu  ve her türlü mesleki kursları, gerekli izinleri alarak açar. Öğrencilerinin, eğitimcilerinin, üyelerinin ve bunlarının aileleriyle birlikte toplumun istifadesine sunar. İşletir, işlettirir. Gerek gördüğünde işletim hakkını kısmen yada tamamen devreder.
 • Sürücü Kursu açar. Kaliteli bir eğitim sunarak trafik kurallarına daha duyarlı bir toplumu inşaa etmek adına gerek üyelerini gerekse de toplumun her kesiminin istifade etmesi için bu eğitim müessesesini yapar. Gerekli izinler alınmak suretiyle açar. İşletir yada işlettirir. Gerek görüldüğünde bu kursları kısmen yada tamamen devreder.
 • Bu eğitim müesseselerinin Öğretmenlerini tedarik etmek maksadıyla her türlü araştırmayı yapar. Öğretmen adaylarının karakteri, kişiliği, ufku, idealleri, yaşantısı, aldıkları eğitimler, mesleğine bakış açısı, bilhassa hiçbir cemaate üye olmamasına dikkat edilerek bütün özellikleri üzerinde araştırma yapılır. Üzerinde nihai karar verilen öğretmenler veya öğretmen adaylarının kaliteli bir eğitim sunabilmeleri için hem donanım hem de maddi destek olarak görülen bütün ihtiyaçlarını temin eder. Bu adaylardan maddi noktada sıkıntıda olanların şahıslarına,ailelerine her türlü yardımda bulunur. Eğitim gönüllüleri arasında sevgi ve saygıyı, birlik ve beraberliği, sosyal ve kültürel gelişmeyi, maddi-manevi yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin eder. Zinde bir vücut ve huzurlu bir yaşam ile daha verimli bir eğitim organizasyonu yapmaları gayesiyle her türlü maddi manevi yardımda bulunur.
 • Eğitimlere dahil olacak öğrencilerin kaliteli bir eğitim almaları hususunda gerekli görülen bütün ihtiyaçları karşılanır. Öğrencilerin başarıya teşvik edilmesi adına ihtiyaç görülen bütün imkanlar sağlanır. İleri aşamalarda Akademik kariyerini yükseltmek adına eğitim müesseselerimize başvurarak eğitim hayatlarına bizimle devam etme talebinde bulunan öğrencilerimiz başarılarına göre desteklenir. Psikolojik yapıları, aile yapıları, geçmişleri, ve yetişme koşulları, dünyaya bakış açıları, karakterleri, kabiliyetleri, davranış biçimleri, hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gösterdikleri gayretleri analiz ederek başarılı olacakları mesleklere yönlendirilmek üzere gelecekte mutlu olmaları adına araştırma çalışmaları yapar. Aileleri de her aşamada bilgilendirilmek suretiyle öğrencilerin sağlıklı mesleki seçim yapmalarını sağlar. Mesleki seçimi yapılan öğrencilerin, takibatı yapılmak suretiyle iş hayatında mesleki anlamda ihtiyaçları  olan her türlü donanımlara sahip olmalarını sağlar. Zeka yönüyle yüksek, başarmaya daha çok azimli ve çalışkanlıktan ödün vermeyen öğrencileri destekleyerek gerek ülkemiz sınırları içerisinde bulunan özel yada resmi kurumlarla olan müsabakalarda gerekse de uluslararası müsabakalarda  ülkemizi başarılarıyla temsil etmeleri için gerekli görülen bütün ihtiyaçlarını karşılar.  Akademik kariyerlerinin yanında kişisel gelişimlerini sağlayacak her türlü eğitimleri de almalarını sağlar. Gerek kendilerinin gerekse ailelerinin maddi manevi bütün problemlerinin çözüme kavuşması için katkıda bulunur.
 • Öğrencilerin branşlarına göre fabrika ve işverenlerle anlaşarak stajyer olarak çalışmalarına yardımcı olur.
 • Okullar arası sosyal, kültürel ve sportif yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlamak.
 • Milli   Eğitim   Bakanlığı  ve   Milli   Eğitim   Müdürlükleriyle   görüşerek ülkemizde ve çalışkan ama maddi imkanları zayıf öğrencileri tespit ederek onlara burslar verir. Daha iyi eğitim almaları için özel kurumlarda eğitim desteği almalarını sağlamak amacıyla ücretsiz eğitim bursumuzdan yararlanmalarına yardımcı olur.
 • Yurtdışında lisans ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere burslar vererek yurtdışında okumaları için üniversitelerle anlaşmalar yapar ve oralarda en iyi şekilde eğitim yapmalarına yüksek lisans çalışmalarına ve doktora yapmalarına yardımcı olur.
 • Eğitime gönül vermiş kişilerin yardımlarıyla, yurt dışından lisans ve lisansüstü eğitim yapmak amacıyla ülkemize gelen yabancı öğrencilerin memleketimizi ve kültürümüzü tanımaları, sevmeleri bizlerle ortak değerlerimizi paylaşmaları için onlara sosyal etkinlikler düzenler.  Daha iyi şartlarda eğitim almalarına katkıda bulunmak için onlara burs verir, doktora ve yüksek lisans yapmaları için yardımcı olur.
 • Toplumun, dernek üyelerinin, eğitim verdiği öğrencilerin ve bu öğrencilere eğitim veren öğretmen yada öğretmen adaylarının istifade etmesi için arşiv ve dökümantasyon merkezleri, bilgi bankaları, kütüphaneler yapar, işletir, gerek gördüğünde kısmen yada tamamen devreder. İhtiyaç olan kaynakların, çalışmaların, eserlerin kısa süreli yada hibe yoluyla temin edilmesi için diğer sivil toplum kuruluşları ve Milli Arşivimiz olmak üzere bütün resmi ve özel kuruluşlardan, gerekli izinlerle talepte bulunur.
 • Bilim çevresiyle iş dünyası arasında ilişkileri koordine ederek Bilim adamı ve araştırmacıların çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirir ve ülkemizdeki bilimsel gelişmelere yardımcı olur. Yerli  ve Yabancı  bilim  adamlarıyla işbirliği yaparak İlmî ve Teknolojik buluş yapmalarında yardımcı olur ve buluşlarını değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Üyelerin ve eğitimcilerinin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, eğitimde kalite bilincini geliştirmek amacıyla kurslar, paneller, sempozyumlar, konferanslar vb etkinlikler düzenler. Internet ve telekomünikasyon imkânlarından istifade ederek elektronik bilgi bankaları oluşturarak üyelerinin istifadelerine sunar.

Sosyal Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma’yı Dünya’ya hakim kılma amacını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere;

 • Ülkemizde Mağdur olmuş yada türlü yollarla sıkıntılara ma’ruz bırakılmış olan her vatandaşa, mağduriyetlerini belgelemekle birlikte Maddi (Ayni veya Nakdi) manevi yardım yapar.
 • Doğal afetle karşı karşıya kalmış herhangi bir ülke insanının zaruri olan bütün ihtiyaçlarını temin etmek üzere kampanyalar düzenler. Elde edilen gelirlerin yerine ulaştırılması adına ivedilikle hareket edilerek, gerekli izinler de alınmak suretiyle yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.Doğal afet sırasında arama kurtarma ekibi kurar ve kurtarma işlemlerine katılabilir.
 • Türkiye sınırları içerisinde yaşayıp Türk vatandaşı olmayan ve ülkemizde ikamet eden (ikamet izni alsın yada almasın), yabancı uyruklu şahıslardan; doğal afetlere, savaşa, her türlü olumsuz durumlara maruz kalanlara, ve bunların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek, barınma imkanları sağlar. Çadırkentler kurar. Yaşamlarının normal bir seyirde devam etmesi için iş imkanı sağlar. Çocuklarının da eğitimlerine ara vermeden devam etmeleri için gerekli mercilerden izin alınarak eğitim görecekleri müesseselere yerleştirme işlemleri yapar ve doğacak her türlü sıkıntıya hızlı müdahale edebilmek adına takipleri yapar.
 • Evlilik çağına gelipte maddi imkanı olmadığı için evlenemeyen her insana, evlenip yuva kurması için zarureti nisbetinde yardım yapar.
 • Yolda kalmışlara maddi yardım yapar.
 • Cenaze sahiplerine maddi maveni her türlü yardımda bulunur.
 • Bilhassa şehit ailelerinin her türlü haklarını korumakla birlikte maddi manevi her türlü katkıda bulunur.
 • Misafirhaneler yapar, gerekli izinler alınmak suretiyle açar, Bu misafirhanelere hem kuruluş olarak yapılan çalışmaların sağlıklı yürümesi adına konunun uzmanlarını davet eder, çalışmalar devam edene kadar uzmanlarını ağırlar ve her türlü ihtiyaçlarını görmeleri adına yardımda bulunur. Söz konusu misafirhanelerde gerek görüldüğünde topluma, her hangi bir kurum yada kuruluşa da hizmet edilir. Gerek görüldüğünde bir kısmını yada tamamını başka kurum yada kuruluşların himayesine vermek üzere devreder.
 • Aşevleri yapar, gerekli izinleri alarak açar. Aşevlerini açarak insanlığın açlıkla imtihan olunan muhtaç fakirlerinin hizmetine sunar. Aşevinden faydalanması düşünülen kişilerin maddi durumu gözönünde bulundurmak maksadıyla araştırmalar yapar. Aşevlerini bunun yanında topluma mal etmek adına özel yada resmi tüm kurum ve kuruluşlara hizmet vermesi adına kullandırır. İhtiyaç olduğu takdirde Toplumda bir zaruret halinde yapılan bütün yemekli organizasyonlara (Düğün yemeği….vs) hizmet etmesi için kullandırır.
 • Ramazan ayı gibi insanlığın şefkat ve merhametinin dorukta olduğu bir ayda, toplumu kaynaştırmak ve insanlığın birbirine olan ilgisini arttırmak adına iftar programları düzenler. Gerekli izinler alınarak iftar çadırları kurar. Zekatlarını vermek isteyen hayırseverlerle Yardıma muhtaç olduğu tesbit edilen ailelerle hayırseverleri buluşturacak organizasyonlar düzenler. Her türlü beşeri münasebetleri arttıracak faaliyetleri gerekli mercilerden izin alarak yapar.
 • Toplumsal dayanışmaya katkıda bulunacak Kermes faaliyetleri düzenler. Bu faaliyetlerden elde edilecek gelir derneğe kalmak kaydıyla gönüllülerini ve üyelerini bu faaliyetlere teşvik eder. Gerekli izinler alınarak yapar.
 • Üyelerin ve eğitimcilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere aile ziyaretleri, yemekli ve çaylı toplantılar, yurtiçi ve yurt dışı gezileri, piknikler, sportif faaliyetler ve sosyal aktiviteyi artırıcı program ve yarışmalar düzenlemek.
 • Yurtiçi veya yurtdışı farkı gözetmeksizin Susuzluk probleminin yaşandığı herhangi bir ülkede ihtiyaç nisbetinde su kuyuları yapar, gerekli izinler alınarak açar, o topluluğun hizmetine sunar.

Dünya Memur ve çalışanların verimliliğini arttırmaya yönelik amacını gerçekleştirmek üzere;

 • Memur ve çalışanların işlerinde daha başarılı olmaları Amirlerine, İş verenlerine karşı daha sorumlu davranmaları, insanlığa verdikleri hizmetin öneminin idrakine varmaları, işten kaçan ve bugün git yarın gel mantığı ile baştan savma iş yapan değil, kabiliyetlerinin inkişaf ettirilmesi gayesiyle çalışmalar yaparak mesleki ve ahlaki eğitimi almış, her türlü donanıma sahip, sorumlu, titiz, güler yüzlü, verilen görevleri menuniyetle yerine getiren, yaptığı işin öneminin bilincinde olarak ve görevini severek ifa eden, halkla iç içe ve dünya ile barışık olmaları, İyi bir memur veya çalışan olmalarının yanı sıra sorumlu, bilinçli, kültürlü ve eğitimli birer baba-anne, eş olmaları adına her türlü çalışma, eğitim organizasyonları, Mesleki eğitim seminerleri, paneller, konferanslar, kişisel gelişim eğitimleri, Ahlaki eğitimlerine katkıda bulunacak aktiviteler düzenler.
 • Mesleki formasyonların topluma olan faydalarını artırmak üzere faaliyetlerde bulunur. Branşlara ve mesleki alanlara göre komisyonlar kurarak mesleki gelişime yönelik programlar düzenler. Bu amaçla alanında uzmanlaşmış kişi ve kurumlarla irtibata geçerek sempozyum, forum, konferans, seminer ve kurs programları düzenler.

Dünya Kadınları’na yönelik amacını gerçekleştirmek üzere;

 • Annelik kavramının idrak edilip benimsenmesi ve gereklerinin iyi bir şekilde ifa edilmesi adına bütün dünya kadınlarına eğitimler düzenler. ‘İyi bir nesil yetiştirmenin önemi?, İyi bir nesil nasıl yetiştirilir?, İyi bir nesil yetiştirmek için nelere sahip olmamız gerekir?, Sahip olmamız gereken şeyler nasıl elde edilir?’ bu soruları kendine soracak ufka sahip annelerin yetiştirilmesi ve desteklenmesi adına bütün imkanlarını seferber eder. Onları hem bilgi ve kültür hem de sevgi ve şefkate eğilimli birer anne olmaları için teşvik edici bütün faaliyetlerde bulunur. Geleceğimizin nesillerini çok iyi yetiştirebilmeleri adına gerekli olan bütün donanıma sahip olmalarını sağlar. Toplumda kadın dayanışmasına öncülük ederek. Kadına şiddetin karşısında durarak, sivil toplum kuruluşu olarak kadının savunucusu olur. Şiddete uğramış her kadına sahip çıkar. Rahat ve ferah bir hayat yaşaması için bütün ihtiyaçlarını tedarik eder. Koruma altına alarak can güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. Gerekli mercilerle birlikte hareket ederek zarar görmesini engeller. Bütün bunları bir dayanışma içinde yapar.
 • Kadınlara yönelik sosyal, kültürel ekonomi alanlarında projeler yazar, yapar, yönetir. Bu konu ile ilgili Avrupa Birliği, özel ve kamu üniversitelerine proje yazar.

Dünya Yaşlıları’na yönelik amacını gerçekleştirmek üzere;

 • Huzurevleri yapar. Yaşlılarımızın daha rahat bir ortamda huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak maksadıyla gerekli izinleri alarak açar. Bu kurumlarda sağlık, beslenme, bakım ve barınma ile ilgili tüm ihtiyaçlarına cevap verecek kadrolar ve teçhizatlar sağlar. Düzenli takibini yapar. Toplumun, bilhassa gençlerin yaşlılara olan saygı, sevgi ve şefkatini arttırmak adına gerekli bütün eğitim faaliyetlerinde bulunur. Bu amaca yönelik organizasyonlar yapar. Toplu ziyaretlere toplum teşvik edilir. İnsanlığın; ‘Neden yaşlılarımıza sahip çıkmamız gerekir? Sorusunu idrak etmeleri adına her türlü organizasyonlar, falliyetleri yapar.

Dünya Yetimleri’ne yönelik amacını gerçekleştirmek üzere;

 • Yetimin her türlüsüne sahip çıkar. Ülkemiz ve Dünya yetimlerinin bütün ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalar yapar. Yetimhaneler yapar. Gerekli izinler alınmak suretiyle Dünya yetimlerinin hizmetine açar. Sağlık, beslenme, bakım ve barınma ile ilgili tüm ihtiyaçlarına cevap verecek kadrolar ve teçhizatlar sağlar. Eğitimlerini, kişisel gelişimlerini her türlü takib eder. Psikolojik yapıları, geçmişleri, ve yetişme koşulları, dünyaya bakış açıları, karakterleri, kabiliyetleri, davranış biçimleri, hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gösterdikleri gayretleri analiz ederek başarılı olacakları mesleklere yönlendirilmek üzere gelecekte mutlu olmaları adına araştırma çalışmaları yapar.  İyi bir gelecek temin etmek adına her türlü akdemik eğitim ve mesleki donanıma sahip olmalarını sağlar.

Dünya Engellileri’ne yönelik amacını gerçekleştirmek üzere;

 • İnsanlığın Bedenen yada zihnen engelli olan bütün engellilerine potansiyeli nisbetinde sahip çıkar. Her şart ve koşulda haklarını savunur. Rehabilitasyon merkezleri gibi ihtiyaç duyulan her türlü eğitim merkezlerini gerekli izinler alınmak suretiyle açar. Bu eğitim merkezlerinde iyi bir eğitim alarak sağlıklı bir gelişim yaşamalarını sağlar. Engellerini de kısmen yada tamamen aşmaları konusunda her türlü teşvik edici faaliyetlerde bulunur. Topluma kazandırılmaları adına gereken bütün çalışmaları yapar.

Dünya Sağlığı’na yönelik amacını gerçekleştirmek üzere;

 • Hastayı ve hastalığı yenmek adına İnsanlığın bütün hastalarına, ailelerine her türlü maddi manevi yardımda bulunur. Hastaya sahip çıkmanın önemini topluma aşılamak adına her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunur. Hastalığa karşı korunma bilincini oluşturmak için toplumu eğitmek için çalışmalar yapar. Hastalıkla mücadele etmenin yollarını ve bu süreçlerde izlenmesi gereken yöntemleri konusunda toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yapar. Hasta ziyaretleri organize ederek ziyaret eden bireylerin hem kendi sağlığının kıymetini bilmeleri bilincine sahip olmalarını, hem de sahipsiz hastalara maddi manevi sahip çıkmak adına sorumluluk hissetmelerini sağlar.
 • Güney Afrika kıtasında olduğu gibi kıtlıkla mücadelenin yanında bir de hastalıkla mücadele eden ülkelere gerekli izinler alınmak suretiyle uzman hekimlerden oluşan bir heyet göndererek kısa süreli operasyonları ve tedavileri gerekli imkanlar sağlanarak yapar.
 • Her branş ve dalda hastalıkları tedavi etmek için topluma hizmet verecek Hastaneler ve Kemoterapi, diyaliz ve fizik tedavi merkezleri gibi tedavi merkezleri yapar. Gerekli izinler alınmak suretiyle açar. İşletir yada işlettirir. Hizmet verebilmesi için gerekli görülen bütün teçhizat ve donanımları tedarik eder. Sağlıklı hizmet verecek kadrosunu ve idarecilerini temin eder. Hizmetlerin takibini bizzat yapar. Toplumun istifadesine sunar. Gerek gördüğünde kullanım hakkını kısmen yada tamamen devreder.
 • Toplumda her türlü kanserli hastalıklar (prostat,meme.. vs) , bulaşıcı hastalıklar (AİDS…vs) ‘a karşı bilinç oluşturmak için çalışmalar yapar. Erken teşhiste yardımcı olan düzenli sağlık taramaları, insan hayatında uygulanması zaruri olan aşılar, her türlü hastalıklara karşı korunma yolları, hastalıklara karşı mücadele etme yolları konusunda toplum bilincini arttırmaya yönelik araştırmalar yapar. Elde ettiği verileri topluma bütün teknolojik imkanları da kullanarak ulaştırır. Dünya sağlık örgütü gibi kuruluşları da yakından takib ederek dünyada sağlık alanında yapılan çalışmaları takib eder. Toplumu bu çalışmalarla ilgili bilgilendirir.
 • Gereken yasal prosedüre uyulmakla, gerek dernek imkanları ile, gerekse özel ya da kamusal kişi ve tüzel kişilikleri ile ve gönüllü kişi ve kuruluşlar ve sağlık kurum ve kuruluşları dayanışma içinde olarak ilaç toplama ve dağıtma kampanyaları düzenleyebilir.
 • Kan bağışı, Organ bağışı gibi hayati önem taşıyan bağışlara toplumu teşvik eder. Bu bilincin oluşması için her türlü eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapar.
 • Hacamat gibi sağlımıza yararlı olan sünnet-i seniyyeleri tatbik etme faaliyetlerini organize eder. Toplumu bu konularda bilinçlendirmek adına araştırmalar ve sunumlar yapar.
 • Toplumun psikolojik sağlığını temin etmek adına toplumun mevcut psikolojik durumu gözönünde bulundurarak analizler yapar. Problemlere çözümler üretmek adına araştırmalar yapar. İhtiyaç gördüğü takdirde Psikolojik tedavi merkezleri yapar. Gerekli izinleri almak suretiyle hizmete açar.işler veya işlettirir. Gerek gördüğünde bütün haklarını kısmen yada tamamen devreder. Problemlerinden ötürü yaşadığı psikolojik travmaları sebebiyle cinnete kadar sebebiyet veren hastalıklardan kurtulmaları ve sağlıklarına kavuşmaları adına bireyleri, aileleri, toplulukları tedavi eder, eğitir. Aynı sıkıntıları bir daha yaşamamaları için tedbirler alır. Ve psikolojik bünyelerin güçlenmesi adına kişileri, aileleri, toplumları eğitmeye yönelik her türlü çalışmalar yapar.

Kültürümüzü Dünya’ya tanıtmaya yönelik amacını gerçekleştirmek üzere;

 • İslam Dini’ni, dilimizi, kültürümüzü, yaşam tarzımızı tanıtır. Bu çalışmalara vesile olan kuruluşlarımızı da tanıtmak üzere kültür merkezleri yapar. Gerekli izinler alınmak suretiyle açar. Kadrosunda İslam Dinine mensub olmayan hiç kimsenin bulunmayacağı bir kadro ile bu çalışmaları sadece Ülkemizin faydası adına yapar. Dinlerarası diyalogun değil, İslam Dini’nin Allah katında geçerli din olduğunu, insanlık olarak İslam Dini realitelerine göre Dünya’nın nasıl daha yaşanılır hale geldiğini, İslam Dini’ nin insan olarak bize, ailemize , çevremize, milletimize, ülkemize ve Dünya’ya neler kazandıracağını duyurmak için gerekli görülen organizasyonları yapar.
 • Tarihimizi bütün Dünya’ya tanıtmak adına müzeler yapar. Gerekli izinler alınmak suritiyle açar. Kültür bakanlığı ile işbirliği içersinide bulunarak bu müzelerde sergilenecek eserleri tedarik eder.Bu müzeleri işletir yada işlettirir. Gerek gördüğünde kullanım hakkını kısmen yada tamamen devreder.
 • Dernek tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda, Spor Kulüpleri, kadın, çocuk, gençlik, satranç ve izci kulüpleri gibi kulüpler kurar. Çeşitli konularda ulusal veya uluslar arası düzeyde sportif yarışmalar düzenler. Bu hususta halkı bilinçlendirir. Kurulan kulüplerin kurulma amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmasını sağlar, bu yönde kurslar ve seminerler tertip eder, kulüplerin faaliyetleri doğrultusunda yarışmalar tertip ederek başarılı olanları ödüllendirir. Spor kurumları ve Kulüpleri ile işbirliği yaparak üyelerinin sportif faaliyetlerine katılmasını teşvik eder. Kulüp faaliyetleri doğrultusunda geziler, kamplar tertip eder kulüp üyelerinin dayanışmalarının artmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunur.
 • Amaçta belirtilen yardımları ve faaliyetleri yazılı ve görsel yayınlar yolu ile kamuoyunun dikkatine sunar. Dernek adına bildiri veya beyanname vererek gazete dergi gibi benzeri yayınlar çıkarır. Bülten, albüm ve sürekli yayınlar basar. Üyelerin ve anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerini basar. Bunlarla ilgili telif ücretlerini öder. Derneğin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslar arası televizyon kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapar. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, TV filmi, reklam filmi, tiyatro eseri, kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır.
 • Derneğin çalışma ve faaliyetlerinin , kablo ve web tabanlı olanlar da dâhil olmak üzere ; yazılı , sözlü , görselve işitsel her türlü iletişim araçlarından istifâde edilmek sûretiyle , dernek üyeleri ve tüm kamuoyuna  duyurulmasını sağlayabilmek amacıyla ; broşür , katalog , kitap , tanıtım film ve CD’leri hazırlar ve hazırlatır. Bu çerçevede , gazete , dergi , bülten , mecmua , insört , e-gazete gibi süreli ve süresiz yayımlar çıkartır ; internet siteleri ve web tabanlı televizyonlar kurar ve de bunları işletir .
 • Başarılı öğrenci , öğretmen , akademisyen ve de iş sahiplerini ödüllendirir . Dernek çalışmalarına maddî ve mânevî katkı sağlayan gerçek ve/veya hükmî şahsiyetlere , plaket , madalya , şilt , berat , teşekkür , takdir , mansiyon ve benzeri ödüller verir .
 • Dernek amacına uygun çalışma yapan başarılı kişileri üyelik şartı olmaksızın ödüllendirir.
 • Sanayinin ekolojik dengeyi bozmadan gelişmesini temin ve teşvik ederek çevreyi ve tabiatı korumak amacıyla gelecek nesillere daha temiz ve yaşanır bir dünya bırakmak için bu amaca matuf faaliyet gösteren kurum kuruluşlarla anlaşarak ve yardımlaşarak faaliyetler yapar veya yapılan faaliyetlere katkılar sağlar veya bizzat katılır.

Yatırımcı İş adamlarımızın tüm Dünya’da güçlenmelerine yönelik amacını gerçekleştirmek üzere;

 • Her türlü ticari faaliyette bulunur.
 • Türk Ekonomisi’nin kalkınma ve gelişimi için ; sanâyici , işadamları , tüccar , esnaf , zanaatkâr , iş sahibi , akademisyen ve bilim adamlarını bir araya getirip , bunları bünyesinde toplayarak , teşkilâtlanıp , gelişmeleri ve güçlenmeleri için gerekli çalışmaları teşvik eder ve Ülke Yararı’na çalışmalarda bulunur .
 • Millî Ekonomi’nin gelişmesini teminen ; ticâri , sınâi , ithalat , ihracat , yatırım ve kalkınma alanlarında gerekli proje ve bilimsel çalışmaları koordine edip , özel sektör ve kamuya ait kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ; ticâri mevzuat , ilke ve de teamüllere uygun olarak , özgür irâdeye dayalı hür müteşebbislerin, millî değer ve menfaatlere uygun sûrette, Ülke Kalkınması’na uygun faaliyetlerde bulunmasını sağlar .
 • Türk Ekonomisi’nin , gelişmiş ekonomiler karşısında rekâbetini arttırmak yolunda , geliştirici ve vizyon sağlayıcı çalışmalarda bulunarak ; Yerel , Ülkesel ve Evrensel Pazarlar’da rekâbet edebilecek yüksek kaliteli hizmet ve ürünlerin üretimi ve pazarlanması konularında , yol gösterici faaliyetlerde bulunur .
 • Sanayici ve İşadamlarını bir araya getirerek ülke ekonomisinin yararına olacak çalışmalar yapabilir.Bu konuda plan proje yapar. İş adamlarının ihtiyacı olan her türlü bilgiyi derler. Dernek bünyesinde oluşturulacak komisyon, uzman veya danışman kişiler aracılığı ile amaç ve faaliyetler çerçevesinde bilimsel araştırmalar, incelemeler, toplantılar, paneller, açık oturumlar, konferanslar, eğitim kursları, seminerler ve sempozyumlar düzenler.
 • İşadamlarının uluslararası arenalarda ticari başarısı için fiyat ve kalite yönünde ürünlerinin rekabet düzeyini yükseltmek amacıyla gerekli faaliyetleri yapar. İş adamlarının ticari ve sanayii ilişkilerini geliştirir.
 • Ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası özel ve resmi kuruluşlar ile ticaret ve sanayii odaları, borsalar ve meslek teşekkülleri ile işbirliği yapar.
 • Milli ekonominin gelişmesi yolunda, sınaî, ticari ve hizmet alanlarında kalkınmanın gerçekleşmesi amacı ile bu alanlarda bağlısı ihracat, yatırım,  döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yapar özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

Üyelerinin dayanışmalarını sağlamak üzere;

 • Dernek üyelerinin yasal sınırlar çerçevesinde maddi imkanlarını bir araya getirmek suretiyle ortak sermaye oluşturmalarını ve ortak girişimciliklerini sağlar. Dernek kimliği altında şirketleşme yoluyla yapılan her türlü faaliyet ve bu faaliyetlerin sonucunda elde edilen kazanımlar hesaplanır. Elde edildiği tespit edilen kazancın bir kısmını (Bağış miktarına ;işin hacmine göre,istişare edilerek karar verilir. ), derneğe ayni yada nakdi bağış yaptırmak suretiyle alır.
 • Dernek, üyeleri arasında hukuki ve malî dayanışmayı tesis ederek kurumumuzun kültürler arası statüde memleketimizi en iyi şekilde temsil etmesi için çalışmalar yapar. Bünyesinde avukatlar, mali müşavirler ve ticari danışmanlar da bulundurarak üyelerine yardımcı olur. Üyelerinin ortak menfaati için, her konuda dava açmak, avukat tutmak, hukukî ve mâli hususlarda danışman tutmak, hak ve yetkisi haizdir. Bu çerçevede Hukukçular’dan oluşan bir komisyon kurarak, yasal mevzuata uygun sûrette basın toplantıları düzenleyebilir, radyo ve televizyon programlarına iştirak edebilir ve de bu tür programları destekleyip , düzenleyebilir .
 • Dernek tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda, dernek üyelerinin bilgi ve tecrübelerinin artması için, yurt içinde ve yurt dışında, yaz-kış kampları ile gezi, balo, konser, tiyatro, sergi, sportif faaliyetler, eğlenceli etkinlikler, yemekli toplantılar, düzenler. Gerek gördüğünde komisyonlar kurar. Bu faaliyetlere, yurt içinden ve yurt dışından dernek ve kuruluşların da iştiraklerini teşvik ederek katılımlarını sağlar. Bu tür faaliyetlerde bulunan müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.
 • Üyelerinin yararlanmaları ve dayanışmalarını arttırmaları için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Gelir temin etmek ve gelirlerini arttırmak amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek üzere;

 • Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek üzere iktisadi,ticari ve sanayi işletmeler kurar,işletir,işettirir. Gerek görüldüğünde haklarının bir kısmını yada tamamını devreder.
 • Derneğe gelir temin etmek veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, defileler, şölenler, geziler, sergiler, eğlence programları, konserler, tiyatrolar, piyesler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır, tanıtır, satar.
 • Derneğe bağlı olarak tarihi kıymete haiz antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarabilir.
 • Gıda bankacığı kapsamında, gıda ve ayni yardımlar kabul eder. Hayır sever iş adamlarımızın vergi indiriminden yararlanmasına yardımcı olur ve toplanan gıdaları,  ayni yardımları bedelsiz olarak ihtiyaç sahibi,  öğrencilere, fakir ve muhtaçlara dağıtır.
 • 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında, kamu yararına uygun olarak amaçlarını  gerçekleştirmek, muhtaç kişiler yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir yada bir kaçını yerine getirmek ve bunlara destek olmak üzere gerekli hallerde yasal girişimlerde bulunur. Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane ve benzeri tesislerin inşasına , tadîl ve tamirine yardımcı olur. Yurtiçinde ve Yurtdışından bütün özel ve tüzel kişiliklerden,  her türlü aynî ve nakdî bağışı kabul eder ve bu yardımları en hızlı bir şekilde yerine ulaştırır.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için AR-GE birimleri kurup her türlü kaynaklar temin edilmek ve imkanlar seferber edilmek suretiyle araştırmalar yapmak,
 • Toplumun her kesimine hitap ederek ihtiyaca binaen Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarını gerekli izinler alındıktan sonra düzenlemek, bu eğitimler sonucunda gerek görüldüğü takdirde sertifikalar veya belgeler düzenleyip eğitim çalışmalarına müdahil olan katılımcılara takdim etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 

11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon yada konfederasyon kurmak veya kurulu bir federasyona, katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

 

12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya ayni yada nakdi her türlü yardımlaşmak,

 

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

13-Dernek üyelerine veya ailelerine gerek görüldüğü takdirde yiyecek, giyecek gibi her türlü zaruri ihtiyaç maddelerini temin etmek,maddi durumu iyi olmayan bekarlarını her türlü ihtiyaçlarını temin etmek suretiyle evlendirmek, herhangi ticari faaliyetlerde bulunan üyelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan beraberlikle ortak ticari faaliyetler  kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

 

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal ve yardımlaşma alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

       Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Uyarılara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek.

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

       Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, EKİM ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

      

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

       Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

       Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

       Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

       Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

       Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

       Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. A) İşletme hesabı esasına göre:

a)İşletme hesabı esasında tutulması zorunlu defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 1. b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler isteğe bağlı olarak aşağıdaki defterleri tutabilirler.

1-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

2-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

 1. B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defterin tutulması zorunludur. Envanter Defterinin tutulması ise zorunlu değildir.

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterler ile bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden yevmiye defteri kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak,31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü*      

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi”ni doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.   Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ağustos  ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma*

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

       Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde” ASHABI GENÇLİK DERNEĞİ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı Görevi İmzası
HÜSEYİN SÖNMEZ KURUCU BAŞKAN
NECDET DAĞLI KURUCU ÜYE
ÖMER COŞKUN KURUCU ÜYE
AHMET AYHAN OKUMUŞ KURUCU ÜYE
İBRAHİM YAHAY YÜCE KURUCU ÜYE
NURİ CEMAL YÜCE KURUCU ÜYE
HİDAYET ÇALI KURUCU ÜYE